Oferuję Państwu sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycjami, zgodnie z zasadami określonymi w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, raportach o oddziaływanie na środowisko, pozwoleniach na realizację inwestycji, projektach budowlanych, projektach wykonawczych, PZJ i SST. Nadzór przyrodniczy dla danego przedsięwzięcia ma na celu zapobieganie możliwości pojawienia się negatywnych skutków na przyrodę. Umożliwia uniknięcie opóźnień w pracach wynikających z konieczności wstrzymania prac wynikających z nieodpowiednio zaplanowanych działań inwestycyjnych.

Zakres działania:

 • nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie trwania inwestycji
 • prowadzenie nadzoru nad częścią prac z zakresu ochrony środowiska dotyczących budowy, prac ziemnych, wyburzeń, itp.
 • kontrola placu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, płazów i gadów, chronionych gatunków roślin
 • bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami związanymi z wycinką kolidujących drzew i krzewów pod kątem obecności zajętych gniazd ptaków
 • kontrola budynków przeznaczonych do wyburzenia pod kątem obecności w nich ptaków i nietoperzy
 • stały nadzór przyrodniczy doświadczonego specjalisty od początku budowy aż do momentu jej zakończenia
 • zapewnienie kontaktu między pracownikami budowlanymi Inwestora, Inżynierem Kontraktu a osobami odpowiedzialnymi za nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych
 • nadzorowanie robót i sporządzanie raportów związanych z etapami budowy, wyposażenia i zagospodarowaniem przejść dla zwierząt dolnych, górnych, zintegrowanych z drogami dojazdowymi i ciekami wodnymi oraz przepustów dla małych zwierząt i płazów
 • monitoring nad robotami związanymi z tymczasowym zabezpieczeniem drzew na terenie inwestycji, organizowaniem parkingów dla maszyn i sprzętów budowlanych, hałdowaniem zdjętej warstwy urodzajnej ziemi (humus), wykonywaniem wykopów i nasypów w pobliżu cieków wodnych oraz drzew
 • reprezentowanie Inwestora podczas kontroli z zakresu ochrony środowiska
 • przygotowanie danych z ochrony środowiska do miesięcznych raportów z postępu robót
 • przygotowanie wniosków i uzyskiwanie decyzji na przenoszenie płazów, likwidację ostoi i gniazd zwierząt
 • przygotowywanie wniosków na wycinkę drzew, które np. zostały przeznaczone do zachowania w pasie inwestycji a kolidują z wykonaniem robót budowlanych
 • prowadzenie nadzoru herpetologicznego