Zakres działania:

 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu
 • przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie, stwierdzającego ewentualne niezgodności w zakresie ochrony środowiska i możliwości doskonalenia zakładu
 • monitoring formalno – prawny, przestrzegania zapisów w Państwa decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
 • przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru
 • wsparcie działów Państwa firmy: technicznego, księgowego, zakupowego, magazynowego oraz inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska